Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2018 aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 20 mp, ce face parte din imobilul cu nr.cadastral nr.60507, aparţinand domeniului privat al comunei Tîrgu Trotuș 2018-05-31
39 / 2018 privind aprobarea modificarii și completarii Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local Tg.Trotuș nr.75 din 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Tg.Trotuș pentru anul 2018, în sensul introducerii la art.15 literele k), l), m) 2018-05-31
38 / 2018 Privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Tg Trotus 2018-05-31
37 / 2018 privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-05-31
36 / 2018 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I- 2018 2018-05-31
35 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier MITITELU LIVIU președinte de ședință pentru luna mai 2018 și a domnului consilier Moise Gelu președinte de ședință pentru luna iunie 2018 2018-05-31
34 / 2018 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul IV- 2017 2018-04-26
33 / 2018 privind aprobarea studiului de fezbilitate si a indicatorilor tehnico-economici "Infiintare distributie gaze naturale, presiune medie in comuna Tirgu Trotus, judetul Bacau” 2018-04-26
32 / 2018 privind implimentarea proiectului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Construire imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 112, sat Tuta, comuna Tîrgu Trotus, judetul Bacau” 2018-04-26
31 / 2018 privind rezilierea contractului de concesiune nr.18/20.06.2011 2018-04-26
30 / 2018 privind permiterea accesului pe terenul proprietatea publica a U.A.T Comuna Tîrgu Trotuș, în vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora 2018-04-26
29 / 2018 privind desemnarea reprezentantului Comunei Tîrgu Trotuș în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. Bacău. 2018-04-26
28 / 2018 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr.89 din 18.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și atribuirea de număr administrativ în comuna Tîrgu Trotuș, jud. Bacău, în sensul schimbării denumirii străzilor de la poz.640 la poz.649 și de la poz.680 la poz.702 2018-04-26
27 / 2018 privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 la HCL nr.40/2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale comunei Tîrgu Trotuș, jud.Bacău în sensul schimbării denumirii străzii Marin Preda în Str.Parohia Catolică (poz.21) și a străzii Nicolae Iorga în str. Înv. Maria Rogoza (poz.23) 2018-04-26
26 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier MITITELU IONEL președinte de ședință pentru luna MAI 2018 2018-04-26
Înapoi