108 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-12-19
107 / 2019 privind aprobarea actualizarii Devizului general pentru obiectivul de investiţie „Modernizare poduri şi podeţe în comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău” 2019-12-19
106 / 2019 RESPINGERE Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate conform Planului anual de evoluție a taxei , actualizat, pe raza UAT Tg.Trotuș pentru anul 2020 2019-12-19
105 / 2019 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria I al comunei Targu Trotus, județul Bacău 2019-12-19
104 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor întocmite pe sectiunea de functionare şi de dezvolatre pentru trimestrul III 2019 2019-12-19
103 / 2019 privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2020 pentru S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, conform art.464 alin.(1) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2019-12-19
102 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Târgu Trotuș pentru anul 2020 2019-12-19
101 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Văcaru Petrea președinte de ședință pentru luna ianuarie 2020 2019-12-19
100 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului, în suprafață de 323 m.p teren aferent proiectului ,, Amenajare parcare primaria comunei Târgu Trotus\’\’ 2019-11-29
99 / 2019 pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 şi CAM 2.25% pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-11-29
98 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de functionare şi de dezvolatre pentru trimestrul III 2019 2019-11-29
97 / 2019 privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2019 2019-11-29
96 / 2019 privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal ,,Construire parcare auto si hala service auto, sat Târgu Trotus, comuna Targu Trotus, judetul Bacau” Amplasament: intravilanul extins T39, P913/13 nr.cadastral 62163 Suprafata : 6768mp Initiator: SC WBR AUTOTRANS SRL prin Radu Bogdan 2019-11-29
95 / 2019 privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal ,, Construire locuinta P+M si imprejmuire teren, sat Tuta, comuna Tg Trotus judetul Bacau” Amplasament : teren extravilan Tarla 61 P1314/34 Suprafata : 1.120 mp nr.cadastral 61757 Iniţiator : Popa Ciprian Catalin 2019-11-29
94 / 2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Târgu Trotuş, judeţul Bacau 2019-11-29
93 / 2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public De Salubrizare Al Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Bacău, membre ADIS 2019-11-29
92 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Petrea președinte de ședință pentru luna decembrie 2019 2019-11-29
91 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-10-29
90 / 2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închirierie nr.2402 din 24.10.2014 – suprafaţa de 31,76 mp de la punctual sanitar din satul Tuta 2019-10-29
89 / 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Târgu Trotus, judetul Bacau aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş, nr. 42/29.10.2009 2019-10-29
88 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 şi CAM 2.25% pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-10-29
87 / 2019 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotararea nr.68 din 26.10.2017 privind aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Târgu Trotuș 2019-10-29
86 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Targu Trotuş 2019-10-29
85 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Soponaru Costică președinte de ședință pentru luna noiembrie 2019 2019-10-29
84 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 şi CAM 2.25% pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-09-11
83 / 2019 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-09-11

 

82 / 2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Târgu Trotus 2019-09-11
81 / 2019 privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obtinut rezultate deosebite la competitiile şcolare judetene si interjudetene/regionale , organizate in anul scolar 2018-2019 2019-09-11
80 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-09-11
79 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Sabău Dorinel președinte de ședință pentru luna octombrie 2019 2019-09-11
78 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-08-29
77 / 2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două imobile care aparţin domeniului privat al comunei Târgu Trotus, judetul Bacau 2019-08-29
76 / 2019 privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele comunei Târgu Trotuș – 2019 – ediția a II-a” 2019-08-29
75 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2019 2019-08-29
74 / 2019 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de functionare şi de dezvolatre pentru trimestrul II 2019 2019-08-29
73 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Puluc Vasile președinte de ședință pentru luna septembrie 2019 2019-08-29
72 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea concesionării imobilului în suprafaţă de 1330 mp din care teren intravilan arabil 740 mp şi teren extravilan arabil 590 mp, ce aparține domeniului privat al comunei Târgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2019-07-23
71 / 2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închirierie nr.3021 din 12.07.2018, pentru imobilul cu nr.cadastral nr.60507, aparţinand domeniului privat al comunei Târgu Trotuș 2019-07-23
70 / 2019 privind aprobarea Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție si deratizare pe raza comunei Târgu Trotuş pentru anul 2019 2019-07-23
69 / 2019 privind aprobarea infiintarii ”Serviciului Public de Salubrizare’’al comunei Târgu Trotuş, judetul Bacau, pentru activitaţile de curăţat şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi dezinfectie, dezinsectie si deratizare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare a serviciului şi a formei de gestiune a acestuia 2019-07-23
68 / 2019 privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de Iluminat Public in Comuna Târgu Trotuş 2019-07-23
67 / 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2019-07-23
66 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilorpentru comuna Târgu Trotus 2019-07-23
65 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-07-23
64 / 2019 privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 2019-07-23
63 / 2019 prvind implementarea proiectului „MODERNIZARE RETELE ILUMINAT PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-07-23
62 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Devizul general pentru obiectivul „MODERNIZARE RETELE ILUMINAT PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-07-23
61 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Mititelu Liviu președinte de ședință pentru luna iulie 2019 şi a doamnei consilier Postolache Lenuţa pentru luna august 2019 2019-07-23
60 / 2019 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de functionare pentru trimestrul I 2019 2019-05-17
59 / 2019 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare la sfarsitul anului 2018 ( trim.I+II+III+IV) 2019-05-17
58 / 2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. și R.L.U- “Construire sediu admnistrativ si hala de depozitare, construire locuinta S+P+M” Amplasament: sat Tuta, comuna Târgu Trotus, Extravilan Beneficiar : IORDACHE MADALINA MARIANA 2019-05-17
57 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind însusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea concesionării imobilului în suprafaţă de 1330 mp din care teren intravilan arabil 740 mp şi teren extravilan arabil 590 mp, ce aparține domeniului privat al comunei Târgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2019-05-17
56 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului – teren extravilan neproductiv, în suprafaţă de 5357 mp, ce aparține domeniului privat al comunei Târgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2019-05-17
55 / 2019 privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului – teren arabil intravilan, în suprafaţă de 488 mp, ce aparține domeniului privat al comunei Târgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2019-05-17
54 / 2019 privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Târgu Trotuș, pentru anul 2018 2019-05-17
53 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului PULUC VASILE în cadrul Consiliului Local al comunei Târgu Trotuș, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat 2019-05-17
52 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BOBOC IOAN în cadrul Consiliului Local al comunei Târgu Trotuș, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat 2019-05-17
51 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului AVĂDĂNI AUREL în cadrul Consiliului Local al comunei Târgu Trotuș, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat 2019-05-17
50 / 2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Clement si declararea vacantă a locului ocupat de acesta 2019-05-17
49 / 2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Moise Gelu si declararea vacantă a locului ocupat de acesta 2019-05-17
48 / 2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Sfârlea Niculai si declararea vacantă a locului ocupat de acesta 2019-05-17
47 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Mititelu Liviu președinte de ședință pentru luna iunie 2019 2019-05-17
46 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane juridice ( noncasnice) de pe raza unitaţii administrativ teritoriale Târgu Trotuş pentru anul 2019 2019-04-18
45 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-04-18
44 / 2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2019-04-18
43 / 2019 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC ,,DELGAZ GRID\’\’ SA, a unei suprafete de teren de 526,4 mp care apartine domeniul public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau 2019-04-18
42 / 2019 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2020 2019-04-18
41 / 2019 privind acordarea premiului în bani în cuantum de 800 lei cuplurilor care vor împlini 50 de ani de casatorie în anul 2019 2019-04-18
40 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2567 din 14.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 8,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi David Antonel Adrian 2019-04-18
39 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2112 din 28.04.2017 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 6,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Ungureanu Monica 2019-04-18
38 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2592 din 15.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 1,87 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi CerneaMihai Andrei 2019-04-18
37 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2588 din 15.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 2,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Văcaru Mircea Adrian 2019-04-18
36 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2579 din 15.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 8,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Ungureanu Lina 2019-04-18
35 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2647 din 28.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 4,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi David Anca 2019-04-18
34 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2553 din 13.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 32,20 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Drăgan Costel 2019-04-18
33 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Mititelu Ionel președinte de ședință pentru luna mai 2019 2019-04-18
32 / 2019 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg.Trotus 2019-03-28
31 / 2019 privind soluţionarea Plângerii Prealabile formulată de către domnul Mititelu Liviu împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș nr. 26 din 06.03.2019 2019-03-28
30 / 2019 privind aprobarea utilizarea sumei de 769.071,40 lei pentru obiectivul în curs de investiţie ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL, SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS, JUDEŢUL BACAU” 2019-03-28
29 / 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Târgu Trotus, judeţul Bacău 2019-03-28
28 / 2019 privind însuşirea şi declararea de interes public local a bunurilor aparținând comunei Târgu Trotuş, judeţul Bacău 2019-03-28
27 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Goagă Gheorghe președinte de ședință pentru luna aprilie 2019 2019-03-28
26 / 2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș nr. 89 din 12.12.2018 2019-03-06
25 / 2019 pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-02-28
24 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare la sfarsitul anului 2018 ( trim.I+II+III+IV) 2019-02-28
23 / 2019 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg.Trotus 2019-02-28

 

22 / 2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2019-02-28
21 / 2019 privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal ,,Construire sediu administrativ si hala depozitare; construire locuinta S+P+1E, sat Tuta, comuna Târgu Trotuş, judetul Bacau Amplasament : teren extravilan Suprafata : 5800 mp nr.cadastral 62376 Iniţiator : IORDACHE MADALINA MARIANA 2019-02-28
20 / 2019 privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE MATERIAL LEMNOS SI VESTIARE MUNCITORI, COMUNA TG TROTUS JUDETUL BACAU Amplasament : teren extravilan Sola 38 P901/38 Suprafata : 9.174mp nr.cadastral 61786 Iniţiatori : RAZMERITA VICTORIA şi RAZMERITA MIHAIL 2019-02-28
19 / 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrele I şi II ale anului 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2019-02-28
18 / 2019 privind aprobarea Programului de Masuri de Gospodarire, Infrumusetare, Pastrare a Ordinii şi Curateniei în Comuna Târgu Trotuş 2019-02-28
17 / 2019 privind aprobarea reţelei şcolare locale pentru anul şcolar 2019-2020 2019-02-28
16 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Cernea Mihai Andrei președinte de ședință pentru luna februarie 2019 şi a domnului Dinu Viorel presedinte pentru luna martie 2019 2019-02-28
15 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SABAU DORINEL în cadrul Consiliului Local al comunei Târgu Trotuș, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista Uniunii Naţionale pentru Progresul României 2019-02-28
14 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 2019-02-14
13 / 2019 privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU” 2019-02-14
12 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind soluţionarea Plângerii Prealabile formulată de către doamna Postolache Lenuţa împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș nr. 89 din 12.12.2018 2019-02-08
11 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 2019-02-01
10 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 2019-01-28
9 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul”Sistemintegrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 2019-01-28
8 / 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACoR 2019-01-28
7 / 2019 privind aderarea comunei Târgu Trotuş la Asociația Comunelor din România 2019-01-28
6 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Barote Mihai președinte de ședință pentru luna februarie 2019 2019-01-28
5 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 2019-01-21
4 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul”Sistemintegrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 2019-01-21
3 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 2019-01-21
2 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2019-01-21
1 / 2019 privind stabilirea taxei de salubritate conform Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, anexa I.4 la contractul de finanțare pe raza UAT Tg.Trotuș pentru anul 2019 2019-01-21

 

Close Search Window