93/ 2020 Privind actualizarea coeficientilor care stau la baza stabilirii salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Târgu Trotus incepand cu data de 01.01.2021  2020-12-21
92/ 2020 Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Targu Trotus 2020-12-21
91/ 2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-21
90/ 2020 Privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul III- 2020 2020-12-21
89/ 2020 Privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocrnite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II-2020 2020-12-21
88/ 2020 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Targu Trotus pentru anul 2021 2020-12-21
87/ 2020 Privind scaderea din evidentele fiscale a sumelor cu titlu de taxa de firma a unor societati -persoane juridice radiate din registrul comertului 2020-12-21
86/ 2020 Privind scaderea din evidentele fiscale a sumelor cu titlu de amenzi contraventionale a unor contribuabili decedati 2020-12-21
85/ 2020 Privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal ,, Construire depozit
fructe, sat Tuta, comuna Tg Trotus judetul Bacau”
2020-12-21
84 / 2020 Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, teren curti constructii si teren intravilan pe anul 2021 pentru ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN MOLDOVA, conform art.456 alin.(2) lit.c-d) si art.464 alin.(l) lit.e) din Legea m.227 /2015 privind Codul fiscal 2020-12-21
83 / 2020 Privind scutirea de la plata impozituluipe cladiri pe anul 2021 pentru ASOCIATIA DREPTURILOR MINORITATILOR 2007, conform art.456 alin.(2) lit.c) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal 2020-12-21
82/ 2020 Privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2021 pentru S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, conform art.464 alin.(1) lit.i) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal 2020-12-21
81 / 2020 Privind aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Taugu Trotus 2020-12-21
80 / 2020 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local  Targu Trorus 2020-12-21
79 / 2020 Privind desemnarea domnului consilier Cernea Mihai Andrei presedinte de sedinta  pentru luna decembrie 2020 si a domnului consilier Craciun Neculai presedinte pentru luna ianuarie 2021 2020-12-21
78 / 2020 2020-12-21
77 / 2020 Privind numirea Primarului Sabau Catalin ca reprezentant legal al proiectelor derulate prin surse de finantare europene si guvernamentale. 2020-11-12
76 / 2020 Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 2163 din 16.11.2015 – suprafata de 51,8 mp de la punctul sanitar din satul Targu Trotus. 2020-11-12
75 / 2020 Privind punerea la dispozitia S.C. COPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A a terenurilor aferente investitiilor din cadrul ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014 – 2020 „. 2020-11-12
74 / 2020 Privind aprobarea Planului de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014 – 2020” si mandatarea reprezentantului Comunei Targu Trotus sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor. 2020-11-12
73 / 2020 Privind aprobarea listei de investitii prioritare, a valorilor investitiilor aferente UAT comuna Targu Trotus a participarii Consiliului Local Targu Trotus la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014 – 2020 2020-11-12
72 / 2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau in perioada 2014 – 2020” 2020-11-12
71 / 2020 Privind aprobarea modificarii tarifului de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale amestecate reciclabile de la populatie si AE+IP (luand in calcul cantitatea programatade 100 tone/an asumata de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.180/2957 din 06.05.2015 si a Actului Aditional nr.4 la Contractul180/2957/06.05.2015. (DIMINUAREA TARIFULUI DE LA 2654,82 LEI/TONA FARA T.V.A. LA 1414,47 LEI/TONA) 2020-11-12
70 / 2020 PRIVIND STABILIREA CONTRIBUTIEI COMUNEI TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU, PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL AL PERSOANEI CU HANDICAP 2020-11-12
69 / 2020 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR 2020-11-12
68 / 2020 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TARGU TROTUS 2020-11-12
67 / 2020 PRIVINS STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE IN CARE SE ORGANIZEAZA COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TARGU TROTUS, NUMARUL SI DENUMIREA ACESTORA, NUMARUL LOCURILOR CE REVIN FIECARUI GRUP DE CONSILIERI IN FIECARE COMISIE DE SPECIALITATE 2020-11-12
66 / 2020 PRIVIND DESEMNAREA D-NEI CONSILIER ABABEI CARMEN PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2020 2020-11-12
65 / 2020 Privind aprobarea modalitatii de realizare a serviciilor de proiectare – faza Proiect tehnic, aferente obiectivului,, Construire și dotare Camin Cultural în sat Tg Trotus, comuna Tg Trotus, județul Bacau 2020-07-09
64 / 2020 privind stabilirea contribuției Comunei Targu Trotus, județul Bacău , pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 2020-06-29
63 / 2020 privind aprobarea unor Regulamente-Cadru referitor la organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea,inchirierea sau vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului public/privat proprietate a Comunei Targu Trotus, jud Bacau 2020-06-29
62 / 2020 privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a doamnei JUGARU MARIA, din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de executie de consilier, clasa I grad profesional superior, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotuș, judeţul Bacãu 2020-06-29
61 / 2020 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2020-06-29
60 / 2020 privind desemnarea domnului consilier Dinu Viorel președinte de ședință pentru luna iulie 2020 2020-06-29
59 / 2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Tuta, comuna Tg. Trotus, judetul Bacau’’ 2020-06-11
58 / 2020 privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I – 2020 2020-05-28
57 / 2020 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 2021 2020-05-28
56 / 2020 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U.- privind construire locuinta P+M; IMPREJMUIRE TEREN, SAT TUTA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU Beneficiar : POPA CIPRIAN CATALIN 2020-05-28
55 / 2020 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea implementării obiectivului de investiție ,, CONSTRUIRE MAGAZIE UTILAJE \’\’ si a indicatorilor tehnico economici . 2020-05-28
54 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-05-28
53 / 2020 Privind aprobarea implementării obiectivului de investiție ,,CONSTRUIRE MONUMENT DE CULT (TROITA) IN SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS, JUDETUL BACAU ’’ 2020-05-28
52 / 2020 privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a doamnei Andăr Ancuța și a doamnei Chiticaru Simona, din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de executie de consilier, clasa I grad profesional superior, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotuș, judeţul Bacãu 2020-05-28
51 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 2 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, domnului Vacaru Mircea Adrian 2020-05-28
50 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 28,57 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, domnului Dragan Costel 2020-05-28
49 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 6 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, doamnei Ungureanu Monica 2020-05-28
48 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 12 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, doamnei Neagu Elena 2020-05-28
47 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 12 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, domnului Neagu Mihai 2020-05-28
46 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 8 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, doamnei Ungureanu Lina 2020-05-28
45 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 5,09 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, doamnei David Anca 2020-05-28
44 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 20 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, firmei David Ciprian Claudiu Intreprindere Individuala 2020-05-28
43 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 1,87 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, domnului Cernea Sandu 2020-05-28
42 / 2020 privind desemnarea domnului consilier Avadani Aurel președinte de ședință pentru luna iunie 2020 2020-05-28
41 / 2020 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L Nr. 26 /10.03.2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 2020-04-14
40 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-04-08
39 / 2020 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul comunei Târgu Trotus , judeţul Bacau si aprobarea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de înscriere a datelor din Registrul agricol pentru perioada 2020-2024 2020-04-08
38 / 2020 privind insusirea raportului asupra gestionarii tuturor bunurilor supuse inventarierii anuale, apartinand unitatii administrativ-teritoriale 2020-04-08
37 / 2020 privind aprobarea numărului personalului contractual – asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav 2020-04-08
36 / 2020 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC ,,DELGAZ GRID\’\’ SA, a unei suprafete de teren de 2 mp care apartine domeniul privat al comunei Targu Trotus, judetul Bacau 2020-04-08
35 / 2020 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Salubrizare Bacau– ADIS 2020-04-08
34 / 2020 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul BACĂU 2020-04-08
33 / 2020 privind desemnarea d-lui consilier Boboc Ioan președinte de ședință pentru luna aprilie 2020 şi a d-lui consilier Cernea Mihai Andrei pentru luna mai 2020 2020-04-08
32 / 2020 privind ,, Infiintare distributie gaze naturale presiune medie in comuna Târgu Trotus, judetul Bacau’’ 2020-03-30
31 / 2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrațieiprin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire Cămin Cultural, sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, Județul Bacău,, 2020-03-10
30 / 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire cămin cultural sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău,, 2020-03-10
29 / 2020 privind implementarea proiectului „Construire cămin cultural sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău,, 2020-03-10
28 / 2020 privind aprobarea concesionării serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în localitațile Targu Trotus, Viisoara si Tuta ,apartinatoare comunei Targu Trotus, judetul Bacau. 2020-03-10
27 / 2020 privind aprobarea initierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitațile Targu Trotus, Viisoara si Tuta ,apartinatoare comunei Targu Trotus, judetul Bacau. 2020-03-10
26 / 2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 2020-03-10
25 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU” 2020-03-10
24 / 2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:”REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU” 2020-03-10
23 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2023 al Comunei Tg. Trotus 2020-02-19
22 / 2020 privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Târgu Trotuș, pentru anul 2019 2020-02-19
21 / 2020 privind acordarea premiului in bani in cuantum de 800 lei cuplurilor care vor implinit 50 de ani de casatorie în anul 2020 2020-02-19
20 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 2020-02-19
19 / 2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Tg Trotus a unor imobile (terenuri), proprietatea comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2020-02-19
18 / 2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2020-02-19
17 / 2020 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul BACĂU 2020-02-19
16 / 2020 privind aprobarea Programului de Masuri de Gospodarire, Infrumusetare, Pastrare a Ordinii şi Curateniei în Comuna Târgu Trotuş 2020-02-19
15 / 2020 privind desemnarea d-lui consilier Andăr Laurențiu Gabriel președinte de ședință pentru luna martie 2020 2020-02-19
14 / 2020 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei Târgu Trotuş, judeţul BACĂU 2020-01-30
13 / 2020 privind procedura de urmarire şi verificare a masurilor dispuse prin Decizia nr.50/1/16.01.2020 a directorului adjunct al Camerei de Conturi judeţul Bacău, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.50 din 07.12.2017 2020-01-30
12 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2020-01-30
11 / 2020 privind aprobarea acualizării Nomenclatorului arhivistic 2020-01-30
10 / 2020 privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 2020-01-30
9 / 2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 2020-01-30
8 / 2020 Anexa la HCL nr.8/2020 2020-01-30
8 / 2020 privind aprobarea strategiei locale a comunei Tg Trotus, privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 2016-2022 2020-01-30
7 / 2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurata în Hotararea Consiliului Local nr.100 din 29.11.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului, în suprafață de 323 m.p teren aferent proiectului ,, Amenajare parcare primaria comunei Târgu Trotus\’\’ 2020-01-30
6 / 2020 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de functionare şi de dezvoltare pentru trimestrul IV 2019 2020-01-30
5 / 2020 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de functionare şi de dezvoltare pentru trimestrul III 2019 2020-01-30
4 / 2020 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2020 2020-01-30
3 / 2020 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap sau reprezentantului ei legal conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2020-01-30
2 / 2020 privind aprobarea reţelei şcolare locale pentru anul şcolar 2020-2021 2020-01-30
1 / 2020 privind desemnarea d-nei consilier Ababei Carmen președinte de ședință pentru luna februarie 2020 2020-01-30

 

Close Search Window