HCL NR.111 DIN 29.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HCL NR.110 DIN 29.12.2021 privind aprobarea retelei scolare locale pentru anul scolar 2022-2023

HCL NR.109 DIN 29.12.2021 privind atribuirea in folosinta cu titlul gratuit, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. Medias, a terenurilor din extravilan, inscrise in C.F. cu nr. 62278 si nr .62325 pe U.A.T. Targu Trotus, apartinand domeniului public al comunei Targu Trotus, in vederea amplasarii Statiei de Reglare Masurare Predare gaze naturale (SRMP) pe durata existentei constructiei

HCL NR.108 DIN 16.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HCL NR.107 DIN 16.12.2021 privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 82 din 28.10.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Targu Trotus

HCL NR.106 DIN 16.12.2021 privind reducerea cu 50% de la plata impozitului pe cladiri, teren curti constructii si teren intravilan 2022 pentru ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN MOLDOVA, conform art.456 alin.(2) lit.c-d) si art.464 alin.(2) lit.e) si lit.f) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal

HCL NR.105 DIN 16.12.2021 privind reducerea cu 50% de la plata impozitului pe cladiri pe anul 2022 pentru ASOCIATIA DREPTURILOR MINORITATILOR 2007, conform art.456 alin.(2) Iit.c) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal

HCL NR.104 DIN 16.12.2021 privind scutirea de la plata impozitului pe teren pentru anul 2022 pentru S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, conform art.464 alin.(1) lit.i) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal

HCL NR.103 DIN 16.12.2021 privind aprobarea schimbarii amplasamentului si modificare de limite la terenurilor de 100 mp si 400 mp, inscrise in cartea funciara cu numerele cadastrale 62278 si 62325

HCL NR.102 DIN 16.12.2021 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie a mandatului doamnei consilier local Ababei Carmen

HCL NR.101 DIN 16.12.2021 privind aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii ,,Infiintare retea canaiizare menajera in locaiitatea Viisoara, comuna Targu Trotus, judetul Bacau”

HCL NR.100 DIN 16.12.2021 privind desemnarea domnului consilier Vacaru Petrea presedinte de sedinta pentru luna ianuarie 2022

HCL Nr.99/18.11.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale a unor procese verbale de contravenpe si scaderea sumei de 1047 de lei cu titlu de amenda contraventionala a unor contribuabili decedati

HCL Nr.98/18.11.2021 privind participarea Comunei Targu Trotus la “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Modernizare si extindere iluminat public in comuna Targu Trotuts, judetul Bacau”

HCL Nr.97/18.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HCL Nr.96/18.11.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotus pentru Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 06.12.2021

HCL Nr.95/18.11.2021 privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotu§ in AGA Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021

HCL Nr.94/18.11.2021 privind aprobarea finanj:arii din bugetul local a manifestarilor organizate cu prilejul sarbatorilor de iarna, in comuna Targu Trotus

HCL Nr.93/18.11.2021 privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2021

HCL Nr.92/18.11.2021 privind modificarea inventrului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Targu Trotus

HCL Nr.91/18.11.2021 aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Targu Trotus

HCL Nr.90/18.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Targu Trotus pentru anul 2022

HCL Nr.89/18.11.2021 privind desemnarea domnului consilier Ungureanu Petrea presedinte de sedinta pentru luna decembrie 2021

HCL Nr.88/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste Raul Trotus in comuna Targu Trotus, jud. Bacau”

HCL Nr.87/28.10.2021 privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti o biectivului de investitie ,,Sistem de supraveghere video stradal in comuna Targu Trotus, jud. Bacau”

HCL Nr.86/28.10.2021 rivind stabilirea coeficientului care sta la baza stabilirii salariului de baza pentru funcµa de rnecanic utilaj (buldoexcavatorist), functie contractuala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Targu Trotus, fncepaind cu data de 01.11.2021

HCL Nr.85/28.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HCL Nr.84/28.10.2021 privind aprobarea incheierii executiei bugetare fntocmita pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul III- 2021

HCL Nr.83/28.10.2021 privind aprobarea Statutului comunei Targu Trotus, judetul BACAU, intocmit potrivit Ordinului nr.25/2021

HCL Nr.82/28.10.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Targu Trotus

HCL Nr.81/28.10.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.1 la contratul de inchiriere nr.2886/2020 pentru suprafata de 4700 mp de pajiste, aflata in proprietatea privata a comunei Targu Trotus, judepil Bacau

HCL Nr.80/28.10.2021 privind aprobarea achizipei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reporezentare in instanta a Comunei Targu Trotus in Dosarul civil nr.4671/270/2021 inregistrat pe rolul judecatoriei Onesti avand ca obiect pretentii

HCL Nr.79/28.10.2021 privind aprobarea numarului de echipamente de colectare alocat comunei Targu Trotus, potrivit Anexei nr.1 la Hotararea Consi!iului Judetean nr.156 din 29.09.2021 si aprobarea contractului de asociere potrivit Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean nr.156 din 29.09.2021

HCL Nr.78/28.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotus pentru Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 03.11.2021

HCL Nr.77/28.10.2021 privind aprobarea si completarea preµirilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare

HCL Nr.76/28.10.2021 privind aprobarea modificarii Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.556/2006/29.11.2010

HCL Nr.75/28.10.2021 privind desemnarea domnului consilier Sascau Paul presedinte de sedinta pentru luna noiembrie 2021

HCL Nr.74/30.09.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 928 de lei cu titlu de amenda contraventionala a unor contribuabili decedati

HCL Nr.73/24.09.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului rest de executat pentru obiectivul de investitii,,Modernizare poduri si podete 1n Comuna Targu Trotus, judetul Bacau” potrivit O.G. nr.15/2021

HCL Nr.72/30.09.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului general si a indicatorilor tehnico economici si aprobarea Devizului rest de executat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri locale in Comuna Targu Trotus, judetul Bacau” potrivit O.G. m.15/2021

HCL Nr.71/30.09.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HCL Nr.70/30.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Targu Trotus in Consiliul de administratie al scolii Gimnaziale Targu Trotus, pentru anul scolar 2021-2022

HCL Nr.69/30.09.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului local Targu Trotus nr. 68 din 12.11.2020 privind stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Targu Trotus

HCL Nr.68/30.09/2021 privind desemnarea domnului consilier Puluc Vasile presedinte de sedinta pentru luna octombrie 2021

HCL Nr.67/26.08.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 1.388 de lei cu titlul de amenda contraventionala a unor contribuabili decedati 

HCL Nr.66/26.08.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Comunei Tg.Trotus, Jud. Bacau

HCL Nr.65/26.08.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Targu Trotus, Jud. Bacau

HCL Nr.64/26.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Targu Trotus, Jud. Bacau

HCL Nr.63/26.08.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei si al Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Targu Trotus 

HCL Nr.62/26.08.2021 privind desemnarea doamnei consilier Postolache Lenuta presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2021 

HCL Nr.61/13.08.2021 Privind modificarea si completarea invntarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau

HCL Nr.60/13.08.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie “Amenajare parcare primarie comuna Targu Trotus, judetul Bacau”

HCL Nr.59/29.07.2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Tuta , comuna Targu Trotus, judetul Bacau”

HCL Nr.58/29.07.2021 privind aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si cuantumul acestor obligatii 

HCL Nr.57/29.07.2021 privind aprobarea incheierii Contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap 

HCL Nr.56/29.07.2021 privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2021

HCL Nr.55/29.07.2021 privind aprobarea obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare DC 128 – str. George Bacovia si strazile Calea Crucii , Viitorului si Prieteniei , sat Tuta, Comuna Targu Trotus, judetul Bacau”, aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie – DALI , aprobarea indicatorilor tehnico economici si a Devizului general aferent investitiei 

HCL Nr.54/29.07.2021 privind aprobarea cedarii folosintei cu titlu gratuit a unui teren proprietate publica a comunei Targu Trotus in vederea dezvoltarii sistemului de distributie a gazelor naturale 

HCL Nr.53/29.07.2021 privind primirea UAT Beresti Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia 

HCL Nr.52/29.07.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentri perioada 2021-2023

HCL Nr.51/29.07.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 si a stabiliri masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

HCL Nr.50/29.07.2021 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie a mandatului domnului consilier local Forcos Adrian Paul

HCL Nr.49/29.07.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare economico-sociala durabila a comunei Targu Trotus pentru perioada 2021-2027

HCL NR.48/29.07.2021 privind desemnarea domnului consilier Palau Paul Remus presedinte de sedinta pentru luna august 2021

HCL NR.47/30.06.2021 privind asumarea responsabilitaµi organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor­ cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru perioada 2021- 2023 

HCL NR.46/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funqionare al Consiliului Local Targu Trotus 

HCL NR.45/30.06.2021 privind desemnarea domnului consilier Mititelu Liviu pre§edinte de sedinta pentru luna iulie 2021 

HCL NR.44/16.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitaµi Administrativ-Teritoriale Comuna Targu Trotus pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau convocata pentru data de 25.06.2021 si pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 28.06.2021

HCL NR.43/16.06.2021 privind aprobarea dobandirii dreptului de proprietate publica a comunei Targu Trotus, judetul Bacau a unor bunuri mobile – 400 corpuri de iluminat

HCL NR.42/27.05.2021 privind aprobarea actualizarii Devizului general pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri locale in Comuna Targu Trotus, judetul Bacau” ca urmare a realizarii Proiectului Tehnic 

HCL NR.41/27.05.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotus in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., la care comuna Targu Trotus este actionar si in AGA Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 

HCL NR.40/27.05.2021 privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I- 2021 

HCL NR.39/27.05.2021 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 

HCL NR.38/27.05.2021 privind respingerea incheierii unui contract de prestari servicii video cu SC Electro Star SRL Onesti

HCL NR.37/27.05.2021 privind stabilirea contributiei Comunei Targu Trotus, judetul Bacau , pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap

HCL NR.36/27.05.2021 privind desemnarea domnului consilier Mititelu Ionel presedinte de sedinta pentru luna iunie 2021

HCL NR.35/22.04.2021 privind desemnarea domnului consilier Puluc Vasile presedinte de sedinta pentru sedinta ordinara din data de 22.04.2021 

HCL NR.34/22.04.2021 privind modificarea contractului de inchiriere nr.2892 din 02.06.2020, in sensul diminuarii suprafetei de pajiste, de la 6 ha la 2 ha de pajiste, aflata in proprietatea privata a comunei Targu Trotus, judetul Bacau 

HCL NR.33/22.04.2021 privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB pentru anul 2021 

HCL NR.32/22.04.2021 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 2022 

HCL NR.31/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HCL NR.30/22.04.2021 privind desemnarea domnului consilier Lenghen Iulian presedinte de sedinta pentru luna mai 2021

HCL NR.29/22.04.2021 privind solicitarea de preluare temporara a unui sector din drumul judefean DJ 112, de la km 3+840 la km 4+040, proprietate publica a judetului Bacau, din administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau in administrarea Consiliului Local al Comunei Targu Trots 

HCL NR.28/22.04.2021 privind insusirea si aprobarea documentajiei cadastrale de alipire a douii imobile, zona Camin Cultural, sat Tuta, care aparjin domeniului public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau 

HCL NR.27/22.04.2021 privind desemnarea doamnei consilier Postolache Lenuta presedinte de sedinta pentru sedinta de indata din data de 13.04.2021 

HCL NR.26/31.03.2021 rivind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si a vizei anuale

HCL NR.25/31.03.2021 privind aprobarea desemnarii a doi consilieri locali in vederea formarii comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretantlui general al comunei Targu Trotus pentru anul 2020 

HCL NR.24/31.03.2021 privind aprobarea P.U.Z. si R.L.U-privind construire DEPOZIT FRUCTE, SAT TUTA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU, teren intravilan in suprafata de 1239 mp Beneficiar: LENGHEN ADRIAN EMANUEL 

HCL NR.23/31.03.2021 privind convocarea adunarii proprietarilor pentru alegerea reprezentantilor acestora in cornisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

HCL NR.22/31.03.2021 privind desemnarea domnului consilier Forcos Adrian Paul presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2021 

HCL NR.21/25.02.2021 privind aprobarea Programului de Masuri de Gospodarire, Infrumusetare, Pastrare a Ordinii si Curateniei in Comuna Targu Trotus

HCL NR.20/25.02.2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021

HCL NR.19/25.02.2021 privind aprobarea incheierii executiei bugetare intocrmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare la 31.12.2020

HCL NR.18/25.02.2021  privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul IV- 2020

HCL NR.17/25.02.2021 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” pentru anul 2021

HCL NR.16/25.02.2021 privind analiza stadiului de mscriere a datelor m registrul agricol pentru semestrele I si II ale anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

HCL NR.15/25.02.2021 privind insusirea Raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii imnobilului in suprafata de 1330 mp din care teren intravilan arabil 740 mp si teren extravilan arabil 590 mp, ce apartine domeniului privat al comunei Targu Trotus, prin procedura de licitatie publica

HCL NR.14/25.02.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20 mp, care face parte din imobilul cu nr. cadastral nr.61947, apartinand domeniului public al comunei Targu Trotus

HCL NR.13/25.02.2021 privind inregistrarea Prirnariei Comunei Targu Trotus in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizfuld cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line

HCL NR.12/25.02.2021 privind desemnarea domnului consilier Forcos Daniel presedinte de sedinta pentru luna martie 2021

HCL NR.11/28.01.2021 privind “Transparenţa decizională în Primaria comunei Târgu Trotuş”

HCL NR.10/28.01.2021privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 20 mp,  ce face parte din imobilul cu nr.cadastral nr.60507,  aparţinand domeniului privat  al comunei Târgu Trotuș

HCL NR.9/28.01.2021 privind aprobarea  Caietului de sarcini – Indicatori de performantă  şi Contractul de gestiune delegată   pentru activitaţile de  curăţat  şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ  si aprobarea Caietului de sarcini – Indicatori de performanţă şi Contractul de gestiune delegată  pentru activitatile de  dezinfectie, dezinsectie si deratizare pentru  Serviciul Public  de Salubrizare al comunei  Târgu Trotuş, judetul Bacau

HCL NR.8/28.01.2021privind acordarea  premiului in bani in cuantum de 1.000 lei cuplurilor care vor implinit 50 de ani de casatorie în anul 2021

HCL NR.7/28.01.2021privind scoaterea din evidențele fiscale a unui proces verbal de contravenţie şi scaderea  sumei de 500 de lei cu titlu de amendă contraventională a  unui  contribuabil decedat

HCL NR.6/28.01.2021privind stabilirea  consumului lunar de carburant  pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului local Târgu Trotus  si  a cheltuielilor pentru protocol conform normativelor în vigoare

HCL NR.5/28.01.2021privind   aprobarea dobandirii  dreptului de proprietate  publica  a comunei Târgu Trotus, judetul Bacau a unui bun imobil

HCL NR.4/28.01.2021privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HCL NR.3/28.01.2021privind  stabilirea unor măsuri pentru reglementarea consumului de apă la nivelul comunei Tg.Trotuș, jud.Bacău

HCL NR.2/28.01.2021 privind aprobarea  reţelei şcolare locale pentru anul şcolar 2021-2022

HCL NR.1/28.01.2021 privind desemnarea domnului consilier David Petrică preşedinte de şedinţă pentru luna februarie  2021

 

Close Search Window