Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş

 Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Obiectul de reglementare

(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot ai comunei Târgu Trotuş,  potrivit legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Targu Trotuş.

Articolul 2

Definiţii generale

În sensul prezentului regulament de organizare şi funcţionare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) aleşii locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali ai comunei Târgu Trotuş;
 2. b) aparatul de specialitate al primarului – totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;
 3. c) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de comuna Târgu Trotuş, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;
 4. d) autoritatea deliberativă – Consiliul Local al comunei Târgu Trotuş;
 5. e) autoritatea executivă – primarul comunei Târgu Trotuş;
 6. f) colectivitatea locală – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în comuna Târgu Trotuş;
 7. g) cvorumul – numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a consiliului local;
 8. h) hotărâre – act administrativ adoptat de Consiliul Local al comunei Târgu Trotuş;
 9. i) majoritatea – numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condiţiile legii;
 10. j) majoritatea absolută – primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai consiliului local; calculul majorităţii absolute se realizează potrivit anexei nr. 9 la prezentul regulament;
 11. k) majoritatea calificată – primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracţiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit în condiţiile legii; calculul majorităţii absolute se realizează potrivit anexei nr. 9 la prezentul regulament.
 12. l) majoritatea simplă – primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a consiliului local, cu condiţia îndeplinirii cvorumului;
 13. m) organigrama – structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;
 14. n) primăria comunei Târgu Trotuş – structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului;
 15. o) secretarul general – secretarul general al comunei Târgu Trotuş

Capitolul II

Constituirea consiliului local

Articolul 3

Structura consiliului local al comunei Târgu trotuş

(1) Consiliul Local al comunei Targu Trotuş are, conform legii, un număr de 15 consilieri locali.

(2) Sediul Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş este la adresa str.Trotuşului nr.273, localitatea Targu Trotuş, judeţul Bacău.

Articolul 4

Constituirea consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Târgu Trotuş se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 114 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Articolul 5

Validarea mandatului de consilier local şi depunerea jurământului

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declaraţi aleşi sau, după caz, a supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv art. 119, 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consilierii locali validaţi depun jurământul în cadrul şedinţelor de constituire a consiliului local sau în cadrul şedinţelor consiliului local, după caz.

Articolul 6

Declararea consiliului local al  Comunei Târgu Trotuş ca legal constituit

(1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general.

Articolul 7

Organizarea alegerilor parţiale

(1) În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 6, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

Articolul 8

Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului consiliului local

(1) În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 55, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

(3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului, depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

Capitolul III

Organizarea consiliului local

Secţiunea 1

Preşedintele de şedinţă

Articolul 9

Preşedintele de şedinţă

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termen de 5 zile, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5 lit. ee) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Alegerea preşedintelui de şedinţă se va realiza, de regulă, în şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de o  lună.

(4) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(5) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Articolul 10

Atribuţiile preşedintelui de şedinţă

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

 1. a) conduce şedinţele consiliului local;
 2. b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general în procesul-verbal al şedinţei;
 3. c) semnează procesul-verbal al şedinţei;
 4. d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 5. e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;
 6. f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
 7. g) semnează procesul-verbal de numerotare şi sigilare a documentelor care au fost dezbătute în şedinţă;
 8. h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Secţiunea a 2-a

Viceprimarul

 Articolul 11

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

(8) Viceprimarii comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 12

Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului de către viceprimar

(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar,  desemnat de consiliul local în condiţiile art. 11 alin. (4), cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

(3) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(4) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

(5) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Secţiunea 3-a

Comisiile de specialitate, comisiile mixte şi comisiile speciale

Articolul 13

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Consiliul Local al comunei Târgu Trotuş are 3 comisii de specialitate:

 1. a) Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, agricultura, protecţia mediului, agrement si conservarea monumentelor are 5 membri;
 2. b) Comisia juridica, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţămant, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor are 5 membri;
 3. c) Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert, privatizare, realizarea lucrărilor publice are 5 membri.

(3) Comisia de specialitate Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, agricultura, protecţia mediului, agrement si conservarea  monumentelor avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru toate domeniile;

(4) Comisia de specialitate Comisia  juridica, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţămant, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru toate domeniile;

(5) Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert, privatizare, realizarea lucrărilor publice pentru toate domeniile.

Articolul 14

Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul autorităţii deliberative, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local. În acest sens, în vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenţei fiecărei comisii de specialitate, ţinând cont, pe cât posibil, de următoarele:

 1. a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configuraţiei politice a consiliului local;
 2. b) opţiunea consilierului local;
 3. c) pregătirea profesională şi domeniul în care consilierul local îşi desfăşoară activitatea;
 4. d) echilibrul de gen;
 5. e) echilibrul de reprezentare a localităţilor componente ale satelor de către consilieri locali cu domiciliul/reşedinţa în aceste localităţi.

(3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. În vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare, rezultatul negocierilor politice prevăzute la alin. (2) se transmite secretarului general şi primarului.

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza următorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componenţa comisiilor de specialitate, în ordinea crescătoare a numărului de mandate obţinute de fiecare grup şi a numărului comisiei:

Partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau candidatul independent Numărul de mandate obţinute Comisia I Comisia II Comisia III
PSD 5 2 2 1
PNL 4 1 2 1
USR 2 1 1
ALDE 2 1 1
PRO ROMANIA 1 1
UDMR 1 1
Numărul de consilieri locali 15 5 5 5

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, începând cu comisia de specialitate care are cele mai puţine locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local să facă parte din două sau trei comisii de specialitate se dublează sau se triplează numărul din coloana 1, aplicând apoi acelaşi algoritm.

(6) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(8) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenţei comisiilor de specialitate se face prin hotărâre a consiliului local, pe bază de consens între consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Articolul 15

Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
 2. b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
 3. c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Consiliul local stabileşte, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuţii pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Articolul 16

Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;
 2. b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general cu privire la data şi locul şedinţei;
 3. c) conduce şedinţele comisiei;
 4. d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
 5. e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
 6. f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
 7. g) comunică secretarului general în termen de 48 de ore înaintea fiecărei sedinţei, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar, şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
 2. b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;
 3. c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;
 4. d) poate întocmi pontaje de prezenţă la şedinţele de comisie;
 5. e) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Articolul 17

Funcţionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, la un număr de 3 absenţe consecutive,  fără a fi motivate,  preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 80.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 2 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 22 alin. (2).

(7) Documentul de convocare a şedinţelor comisiilor de specialitate conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) data şi ora şedinţei:
 2. b) locul de desfăşurare a şedinţei;
 3. c) proiectul ordinii de zi a şedinţei.

(8) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(9) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (10) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al cărui format se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul regulament, conţine, în mod obligatoriu, următoarele:

 1. a) motivarea avizului;
 2. b) menţiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, respectiv avizare favorabilă cu/fără amendamente sau avizare nefavorabilă;
 3. c) numărul/data înregistrării în registrul privind evidenţa avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, păstrat şi completat de către secretarul acesteia;
 4. d) semnătura preşedintelui şi cea a secretarului comisiei de specialitate.

(14) Avizele întocmite se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăseşte în anexa nr. 5 la prezentul regulament şi sunt prezentate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(15) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(16) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(17) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Articolul 18

Comisiile speciale şi comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută a consilierilor în funcţie. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV

Funcţionarea consiliului local

Secţiunea 1

Rolul şi atribuţiile consiliului local

Articolul 19

Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

Articolul 20

Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali

(1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.

(2) Consiliul local ales în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Articolul 21

Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 1. a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
 2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
 3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
 4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
 5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 1. a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 2. b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile 11 alin. (2);
 3. c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
 4. d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
 5. e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 1. a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 3. c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 4. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5. e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 6. f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
 7. g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 1. a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 2. b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
 3. c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
 4. d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 1. a) educaţia;
 2. b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. c) sănătatea;
 4. d) cultura;
 5. e) tineretul;
 6. f) sportul;
 7. g) ordinea publică;
 8. h) situaţiile de urgenţă;
 9. i) protecţia şi refacerea mediului;
 10. j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. k) dezvoltarea urbană;
 12. l) evidenţa persoanelor;
 13. m) podurile şi drumurile publice;
 14. n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
 15. o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 16. p) activităţile de administraţie social-comunitară;
 17. q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 19. s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 1. a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 2. b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 1. a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 2. b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 3. c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a),b) şi d), consiliul local:

 1. a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
 2. b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Secţiunea a 2-a

Funcţionarea consiliului local

Articolul 22

Tipurile de şedinţe ale consiliului local

(1) Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuş se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

(2) Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuş se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

 1. a) primarului;
 2. b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
 3. c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă.

Articolul 23

Convocarea şedinţelor consiliului local

(1) Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuş se convoacă după cum urmează:

 1. a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c);
 2. b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regăseşte în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocaţi, prin grija secretarului general, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie, în una dintre următoarele modalităţi:

 1. a) în scris;
 2. b) prin mijloace electronice;
 3. c) în scris şi prin mijloace electronice.

(3) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 1. a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
 2. b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

 1. a) data şi ora desfăşurării;
 2. b) modalitatea de desfăşurare;
 3. c) locul desfăşurării în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice;
 4. d) proiectul ordinii de zi;
 5. e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 6. f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 7. g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
 8. h) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, drept urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 55 alin. (2) lit. e).

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Articolul 24

Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10).

(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde:

 1. a) aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
 2. b) proiecte de hotărâri, cu menţionarea: numărului de înregistrare, a titlului şi a iniţiatorului, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament;
 3. c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;
 4. d) rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, după caz;
 5. e) întrebări, interpelări, răspunsuri;
 6. f) petiţii;
 7. g) orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin massmedia, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) În comunele, în oraşele sau în municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba minorităţii naţionale respective.

(6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (9) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (9).

(7) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Articolul 25

Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare a acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare a acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăseşte în anexa nr. 10 la prezentul regulament şi se transmit de secretarul general:

 1. a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
 2. b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către primar împreună cu secretarul general.

(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul este favorabil, se pot formula amendamente în cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoţesc proiectul de hotărâre care se dezbate în şedinţa consiliului local.

(8) Avizul comisiei şi amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu cu două zile anterioare şedinţei.

(9) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

 1. a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
 2. b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 3. c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 4. d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(10) Secretarul general asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (9) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(11) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (9) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (8), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(12) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

Articolul 26

Cvorumul şedinţelor consiliului local

(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 1. a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;
 2. b) unei deplasări în străinătate;
 3. c) unor evenimente de forţă majoră;
 4. d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
 5. e) concediului de odihnă;
 6. f) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local inclusiv;
 7. g) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv;
 8. h) unei delegaţii în interesul comunităţii locale sau în interesul serviciului;
 9. i) participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională;
 10. h) altor situaţii care nu sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Târgu Trotuş

(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 80.

(4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general.

Articolul 27

Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

(1) Şedinţele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfăşura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art. 23 alin. (5).

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

 1. a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local;
 2. b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
 3. c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora.

(4) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total, la şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţa publică în limba română.

(5) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Preşedintele de şedinţă poate oferi invitaţilor posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

(6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(7) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.

(8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(9) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, respectiv 2 minute, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului, respectiv 6 minute.

(10) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(11) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

(13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.

(14) Amendamentele se formulează în scris şi se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Iniţiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunţa la susţinerea acestuia, în orice moment. În acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

(15) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general  cel mai târziu cu două zile anterioare şedinţei.

(16) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă scrisă şi conţin următoarele elemente, potrivit anexei nr. 7 la prezentul regulament:

 1. a) iniţiatorul sau iniţiatorii;
 2. b) numărul de înregistrare şi titlul proiectului de hotărâre a consiliului local pentru care se depune amendamentul;
 3. c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
 4. d) textul iniţial;
 5. e) textul amendamentului formulat;
 6. f) motivaţia amendamentului;
 7. g) semnătura persoanei care propune amendamentul.

(17) Secretarul general numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a consiliului local în ordine crescătoare a articolelor din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. Secretarul general numerotează amendamentele depuse ţinând cont de ordinea textelor asupra cărora se formulează amendamente în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. În cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la acelaşi text din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost primite de către secretarul general.

(18) În mod excepţional, în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotărâre a consiliului local, însă acestea se formulează de comun acord cu iniţiatorul proiectului de hotărâre a consiliului local. Conţinutul amendamentelor verbale se menţionează în procesul-verbal de şedinţă.

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.

(20) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotărâre a consiliului local în forma cu amendamente.

(21) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local înscris pe ordinea de zi, precum şi orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menţionânduse doar rezultatul votului în procesul-verbal al şedinţei fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.

(22) Supunerea la vot în timpul şedinţelor consiliului local a unei situaţii procedurale prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ. Menţionarea acestor situaţii procedurale, precum şi rezultatul votului se fac obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(23) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general.

(24) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(25) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(26) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general, după aprobarea procesului-verbal, sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(27) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

Secţiunea a 3-a

Procedura de vot

Articolul 28

Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

 1. a) hotărârile privind bugetul local;
 2. b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
 3. c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
 4. d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
 5. e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
 6. f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
 7. g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
 8. h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 9. i) hotărârile privind aplicarea de sancţiuni, în condiţiile legii, pentru consilierii locali;
 10. j) alte hotărâri;

(4) Consiliul local stabileşte prin majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care dintre următoarele subiecte se reglementează în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş:

 1. a) condiţiile în care preşedintele de şedinţă asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor consiliului local;
 2. b) alte atribuţii şi însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul consiliului local;
 3. c) alte situaţii, faţă de cele prevăzute la 26 alin. (2) lit. a)-d), în care consiliul local consideră absenţă motivată a unui consilier local la şedinţele consiliului local, cu condiţia sa existe un document care sa justifice motivul absentei consilierului local.
 4. d) posibilitatea şi modalitatea concretă prin care cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă pot să asiste la şedinţele consiliului local şi/sau să le urmărească pe internet;
 5. e) condiţiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi alte persoane interesate;
 6. f) tipologia problemelor pentru care preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal;
 7. g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la şedinţă, care semnează hotărârea consiliului local, în cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, alta decât cea prevăzută la 29 alin. (3);
 8. h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritorială referitor la indemnizaţia lunară a consilierilor locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprimă prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 1. a) prin ridicarea mâinii;
 2. b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;
 3. c) electronic.

(7) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afara cazurilor când prin lege sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare se stabileşte o anumită modalitate.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele „da“ sau „nu“.

(11) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (10).

(12) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(13) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru“ şi „împotrivă“. Secretarul general va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier local, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat se ridică şi propune cuvântul „pentru“ sau „împotrivă“ în funcţie de opţiunea sa.

(14) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(15) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(16) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Articolul 29

Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general.

(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează în una dintre următoarele modalităţi:

 1. a) în funcţie de configuraţia politică de la ultimele alegeri locale;
 2. b) de unul dintre cei mai în vârstă consilieri şi de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participanţi la şedinţă;

(4) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Secţiunea a 4-a

Dispoziţii privind actele administrative adoptate de consiliul local

Articolul 30

Tipuri de hotărâri adoptate de consiliul local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual, a căror evidenţă se ţine într-un registru potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament.

(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliile locale adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

Articolul 31

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor consiliului local

(1) Secretarul general comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general.

(5) Hotărârile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local.

Articolul 32

Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţa publică atât în limba română, cât şi în limba minorităţii respective.

Articolul 33

Alte modalităţi de aducere la cunoştinţa publică a hotărârilor consiliului local cu caracter normativ

(1) Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se realizează şi prin:

 1. a) publicare pe pagina de internet a comunei Târgu Trotuş;
 2. b) afişare într-un spaţiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziţie a primarului;
 3. c) publicare în mass-media locală.

(2) Secretarul general asigură aducerea la cunoştinţa publică, potrivit alin. (1), consemnând pe fiecare hotărâre a consiliului local în parte, sub semnătura sa, modalitatea utilizată.

(3) Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin secretarului general în vederea intrării în vigoare a hotărârilor consiliului local, acesta foloseşte la finalul fiecărei hotărâri a consiliului local cartuşul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local din anexa nr.8  la prezentul regulament.

(4) Exemplarele hotărârilor consiliului local care se transmit prefectului, în vederea exercitării controlului de legalitate, conţin în mod obligatoriu cartuşul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament.

Articolul 34

Hotărârile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

(3) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba minorităţii respective.

Articolul 35

Verificarea legalităţii actelor administrative

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 5-a

Folosirea limbii minorităţii naţionale

Articolul 36

Folosirea limbii minorităţilor naţionale

(1) În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1).

Articolul 37

Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale

(1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română.

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate acestora, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba minorităţii naţionale respective şi primesc răspunsul atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective.

(3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate au obligaţia să pună la dispoziţia cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale formulare şi texte administrative de uz curent în format bilingv, respectiv în limba română şi în limba minorităţii naţionale.

(4) Lista formularelor şi a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizează conform alin. (3), se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relaţii Interetnice elaborată în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu avizul ministerelor cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, finanţe publice şi afaceri interne.

(5) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul sunt încadrate şi persoane care cunosc limba minorităţii naţionale respective.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale asigură inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea nulităţii.

Secţiunea a 6-a

Dispoziţii privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare şi dezbatere a proiectelor de hotărâri

Articolul 38

Iniţiativa cetăţenească

(1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

(3) Iniţiatorii depun la secretarul general forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general.

(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general.

(5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Articolul 39

Principii şi reguli în asigurarea transparenţei decizionale de către consiliul local în raporturile cu cetăţenii

(1) Pentru asigurarea transparenţei decizionale în raporturile cu cetăţenii, consiliul local va respecta următoarele principii:

 1. a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local, precum şi asupra proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;
 2. b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa consiliului local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;
 3. c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ.

(2) Se vor respecta următoarele reguli:

 1. a) şedinţele consiliului local sunt publice, în condiţiile legii;
 2. b) dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei consiliului local şi făcute publice, în condiţiile legii;
 3. c) hotărârile de consiliu local adoptate în şedinţele consiliului local vor fi înregistrate, arhivate şi, după caz, aduse la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor de consiliu local şi în cel al şedinţelor în care sunt prezentate:

 1. a) informaţii privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică la nivel naţional, precum şi deliberările care fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 3. c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

Articolul 40

Dispoziţii privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare şi dezbatere a proiectelor de hotărâri

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ iniţiatorul are obligaţia, prin intermediul secretarului general, să aducă la cunoştinţa publică un anunţ referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţa publică, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile administraţiei publice locale. Anunţul va cuprinde referatul de aprobare al iniţiatorului privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) La publicarea anunţului iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice.

(5) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului de specialitate, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus.

(6) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7) Iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să organizeze o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(8) În toate cazurile în care se organizează întâlniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la acesta.

(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

(10) Pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse prin iniţiativă cetăţenească obligaţiile menţionate la alin. (1), (4) şi (7) se realizează prin grija secretarului general.

(11) Iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Articolul 41

Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice ale consiliului local

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice ale consiliului local se va face în condiţiile art. 27, cu respectarea prealabilă a următoarelor etape:

 1. a) anunţul privind şedinţa consiliului local se afişează la sediul consiliului local, pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau se transmite către mass-media, după caz, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţelor extraordinare convocate în termen de 3 zile, cu excepţia situaţiilor în care consiliului local este convocat de îndată în şedinţe extraordinare;
 2. b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie dezbătute în şedinţa consiliului local;
 3. c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei consiliului local, precum şi proiectul ordinii de zi.

(2) Consiliul local poate hotărî ca şedinţele consiliului local să fie înregistrate în condiţiile art. 27 alin. (2) lit. c) şi art. 28 alin. (4) lit. d).

Articolul 42

Dreptul persoanelor interesate la înregistrările şedinţelor consiliului local

În temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) şi ale art. 28 alin. (4) lit. d), înregistrările şedinţelor consiliului local vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Articolul 43

Delegatul sătesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:

 1. a) demisie;
 2. b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este;
 3. c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii administrativ-teritoriale respective;
 4. d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
 5. e) punerea sub interdicţie judecătorească;
 6. f) pierderea drepturilor electorale;
 7. g) deces.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), care se aplică în mod corespunzător.

(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

Articolul 44

Adunările cetăţeneşti

(1) Cetăţenii comunei sau oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general.

Capitolul V

Dizolvarea consiliului local

Articolul 45

Situaţiile de dizolvare a consiliului local

(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

 1. a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
 2. b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
 3. c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile 6.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

Articolul 46

Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Articolul 47

Organizarea referendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.

Articolul 48

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Articolul 49

Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(2) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 45, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în condiţiile legii.

(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute la partea a III-a titlul VII şi la partea a VI-a titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile părţii a VI-a titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, se organizează de instituţia prefectului.

(5) Numirea în funcţia de secretar general al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

Capitolul VI

Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier local

Secţiunea 1

Exercitarea mandatului de consilier local

Articolul 50

Mandatul aleşilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

Articolul 51

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

Articolul 52

Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

Articolul 53

Suspendarea mandatului de consilier local

(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

 1. a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
 2. b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
 3. c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6) În cazul în care faţă de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Articolul 54

Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

 1. a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
 2. b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul în care faţă de viceprimarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

Articolul 55

Încetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. a) demisie;
 2. b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;
 3. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 4. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;
 5. e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
 6. f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 7. g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
 8. h) punerea sub interdicţie judecătorească;
 9. i) pierderea drepturilor electorale;
 10. j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 11. k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
 12. l) deces.

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general şi către consilierul local a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, precum şi consilierului local. Această hotărâre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt.

(7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(9) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, consilierului local şi secretarului general.

(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general. Referatul este însoţit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, consilierului local şi secretarului general.

(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f), hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(14) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de maximum două zile de la comunicare.

(15) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general, primarului şi preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

(19) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti.

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

 1. a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;
 2. b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
 3. c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

Articolul 56

Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

(1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 55 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 11.

Secţiunea a 2-a

Drepturile aleşilor locali

Articolul 57

Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali

(1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar. Legitimaţia viceprimarului este înmânată de către secretarul general.

(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar, şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimaţiei de viceprimar şi de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

(5) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(6) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

Articolul 58

Protecţia aleşilor locali

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Articolul 59

Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. Denumirea, componenţa şi conducerea grupului politic se transmit secretarului general care informează consiliul local asupra grupurilor politice formate.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

(7) Primarul, în funcţie de disponibilitate, pune la dispoziţia grupurilor politice spaţiile şi logistica necesare desfăşurării activităţilor politice în vederea exercitării atribuţiilor legale şi regulamentare.

Articolul 60

Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice ori în cadrul regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

(2) Consilierul local, al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.

Articolul 61

Indemnizaţia

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(5) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:

I_L = a x I_P x (0,65 x P_CL/N_ŞCL+ 0,35 x P_CS/N_ŞCS),

unde „I_L“ este indemnizaţia lunară pentru consilierul local; „a“ este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizaţia lunară a primarului (I_P); „I_P“ este indemnizaţia lunară a primarului; „P_CL“ este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele consiliului local din luna respectivă; „P_CS“ este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă; „N_ŞCL“ reprezintă numărul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; „N_ŞCS“ reprezintă numărul şedinţelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.

(6) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(7) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.

(8) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

(9) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(10) Consilierii locali şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Articolul 62

Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Articolul 63

Transportul

Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Articolul 64

Formarea profesională

(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, precum şi cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Articolul 65

Accesul la informaţii

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Articolul 66

Dreptul la asociere

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

Secţiunea a 3-a

Obligaţiile aleşilor locali

Articolul 67

Respectarea legii

(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Articolul 68

Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Articolul 69

Buna-credinţă şi fidelitatea

Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Articolul 70

Probitatea şi discreţia profesională

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Articolul 71

Cinstea şi corectitudinea

(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

Articolul 72

Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarii sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general.

(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

Articolul 73

Transparenţa activităţii

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului sau viceprimarului.

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local.

Capitolul VII

Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese

Articolul 74

Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar şi de consilier local

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar şi de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 75

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcţia de viceprimar şi de consilier local

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 1. a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
 2. b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
 3. c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
 4. d) o altă autoritate din care face parte;
 5. e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
 6. f) o asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Articolul 76

Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 77

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul VIII

Răspunderea aleşilor locali

Articolul 78

Tipurile de răspundere a aleşilor locali

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 79

Răspunderea consilierilor locali

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se menţionează în mod expres votul acestuia.

Articolul 80

Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvântului;
 4. d) eliminarea din sala de şedinţă;
 5. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6. f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 7. g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Articolul 81

Avertismentul

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Articolul 82

Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Articolul 83

Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Articolul 84

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Articolul 85

Aplicarea sancţiunilor

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritate absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. d) şi e), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-d).

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.

Articolul 86

Sancţiuni aplicabile viceprimarilor

(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. a) mustrare;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
 4. d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Articolul 87

Răspunderea aferentă actelor administrative

(1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării hotărârilor aparţine exclusiv autorităţilor deliberative. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Capitolul IX

Dispoziţii finale

Articolul 92

Anexe

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 93

Calculul termenelor

Calculul termenelor prevăzute în regulament se realizează conform art. 181-183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

 

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:

 1. agricultură;
 2. activităţi economico-financiare;
 3. activităţi social-culturale, culte;
 4. învăţământ, sănătate şi activităţi sportive;
 5. amenajarea teritoriului şi urbanism;
 6. muncă, familie şi protecţie socială;
 7. protecţie mediu şi turism;
 8. juridică şi de disciplină;
 9. administrarea serviciilor publice furnizate.

În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul local a  hotărât  să se organizeze comisii de specialitate în următoarele domenii de activitate :

 1. a) Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, agricultura, protecţia mediului, agrement si conservarea monumentelor are 5 membri;
 2. b) Comisia juridica, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţămant, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor are 5 membri;
 3. c) Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert, privatizare, realizarea lucrărilor publice are 5 membri.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

COMUNA TÂRGU TROTUŞ

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

Nr. ______ / ______________

Către Comisia ________________

Doamnei/Domnului preşedinte,

Spre ştiinţa doamnei/domnului secretar,

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) şi ale art. 91 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al  Comunei Târgu Trotuş, se transmit spre avizare către Comisia ………………………….. următoarele documente:

Nr. crt. Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport Iniţiator Data-limită pentru adoptarea avizului/raportului
1. P.H.C.L. nr. ……/…… privind ………………….. primarul
2. P.H.C.L. nr. ……/…… privind ………………… consilierul local …………………….
3. Petiţia nr. ……/…… din partea
4.

Secretarul general al Comunei TÂRGU TROTUS

Elena BORDEIANU

 

Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TÂRGU TROTUŞ

COMISIA ________________________

Nr. ______ / ______________

Către secretarul general al Comunei Târgu Trotuş

Stimată  Doamnă Elena BORDEIANU

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local  Târgu Trotuş  vă transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei ______________ din cadrul şedinţei din data de ______________, cuprinse în Procesul-verbal nr. _____________ .

Anexat vă comunicăm şi avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv:

Nr. crt. Documentul trimis spre analiză Numărul de înregistrare al avizului/raportului Tipul avizului/recomandarea raportului Amendamente
0 1 2 3 4
1. P.H.C.L. nr. ……/……… privind …………….  favorabil             _____

nefavorabil        ______

 DA nr. .  ____

NU      _____

2. P.H.C.L. nr. ……/………  favorabil             _____

nefavorabil        ______

 DA nr. ..  ___

NU     _____

3. Petiţia nr. ……/……… din partea ……………..
4.

Preşedintele Comisiei ,                                                Secretarul Comisiei ,

(prenumele şi numele)                                                  (prenumele şi numele)

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARGU TROTUS

Comisia ___________________________________

AVIZUL

Nr. …… din …………

pentru P.H.  nr. ……/……… privind …………………..

Având în vedere ………………………………. ( se completează cu motivarea avizului) , în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local,

Comisia ________________________________________________  adoptă următorul aviz.

Art.1.  Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. …/……… privind ……………………, cu un număr de ____/fără amendamente.

Art. 2  Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Târgu Trotuş.

Preşedintele Comisiei ,                                                        Secretarul Comisiei ,

………………….………………                                          …….…………………………

(prenumele şi numele)                                                   (prenumele şi numele)

 

Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

REGISTRUL¹

privind avizele/rapoartele Comisiei ………………………. pe anul ………

Nr. de înregistrare Data adoptării avizului/raportului Documentul Rezultatul analizei
0 1 2 3
1 Aviz pentru P.H.C.L.³ nr. ……/……… privind ………………… Aviz favorabil cu  ____ amendamente/ nefavorabil
2 Raport privind analiza situaţiei …………. realizat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ……/………
3 Aviz pentru Petiţia nr. ……/……… Aviz favorabil/nefavorabil

Nota:

¹Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic.

²Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.

³Proiectul de hotărâre a consiliului local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la şedinţa consiliului local

de către cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie

Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local …………………………….( nume, prenume),

În temeiul art. art. 133 alin. (2) lit. b) , …………………………………… ( nume, prenume la cei 5 consilieri iniţiatori ),  vă invită la şedinţa extraordinară  a consiliului local care va avea loc în …………………………………, în data de …………, la ora ……, cu următorul proiect de ordine de

1 . Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ……/……… privind ………………………………..

………………………………………………

Întrebări, interpelări şi răspunsuri

Diverse.

Anexat invitaţiei regăsiţi materialele aferente şedinţei consiliului local. Puteţi să formulaţi amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în proiectul ordinii de zi şi să le transmiteţi secretarului general.

Cu deplină colegialitate,

………………………………..

 

  

Anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

Model al amendamentului la un proiect de hotărâre a consiliului local

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGU TROTUŞ

AMENDAMENT NR. …………

la proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ……/………

privind ……………..

Tip amendament:        [ ] modificare                                       [ ] completare
Text original

 

 

 

Text modificat
Motivaţie:

 

Iniţiator: (funcţia, prenumele şi numele)
 

Semnatura initiatorului:

_________________________________________

 

Anexa nr. 8 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ……/…………
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii¹  s-a făcut cu majoritate:  o simplă o absolută o calificată(2) ……/……/…………
2 Comunicarea către primar² ……/……/…………
3 Comunicarea către prefectul judeţului³ ……/……/…………
4 Aducerea la cunoştinţa publică- ……/……/…………
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual- ……/……/…………
6 Hotărârea devine obligatorie6 sau produce efecte juridice, după caz ……/……/…………
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

¹Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“

² Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.“

³ Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării …

Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al comunei.

Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“

6 Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.“

Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“

 Anexa nr. 9 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al membrilor consiliului local

Numărul total al membrilor consiliului local Majoritatea absolută Majoritatea calificată
15 8 11

Anexa nr. 10 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

Model al registrului pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local

REGISTRUL

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul ……

Nr. de înregistrare Data înregistrării Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate^2 Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort^3 Alte avize necesare conform legii^4 Numărul de amendamente^5 Data dezbaterii în şedinţa consiliului local Finalizarea procedurii^6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

^1 Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic.

^2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizată, precum şi cu numărul şi data avizului din partea comisiei de specialitate.

^3 Se completează cu denumirea structurii, aşa cum este aceasta trecută în structura funcţională a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau cu funcţia, prenumele şi numele persoanei de specialitate care realizează raportul compartimentului de resort, precum şi numărul şi data înregistrării acestuia.

^4 Se trec emitentul şi numărul şi data înregistrării avizului la emitent.

^5 Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local.

^6 În cazul în care iniţiatorul îşi retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face menţiunea „retras“. În cazul în care proiectul de hotărâre a consiliului local este respins se completează cu menţiunea „respins“, iar în cazul adoptării se face menţiunea „adoptat prin Hotărârea nr. ……/………“.

 Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Târgu Trotuş

Model al registrului pentru evidenţa hotărârilor consiliului local

REGISTRUL

pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul ………

Nr. de ordine Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului Evenimente ulterioare adoptării^2
0 1 2 3 4 5
1.
2.

Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic.

^2 În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste evenimente, menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi numărul şi anul hotărârii consiliului local care afectează actul administrativ în cauză.

De exemplu:

 1. modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2019;
 2. modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019;
 3. abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2019

 

Close Search Window