HOTARAREA NR. 48 DIN 30.06.2022 privind aprobarea cotizaj:iei anuale Ia patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii pentru Salubrizare Bacau” pentru anul 2022

HOTARAREA NR. 47 DIN 30.06.2022 privind desemnarea domnului consilier Dinu Viorel presedinte de sedinta pentru luna iulie 2022

HOTARAREA NR. 46 DIN 07.06.2022 privind insusirea / actualizarea suprafetei masurate a unui imobil aflat in inventarul domeniului public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 45 DIN 26.05.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HOTARAREA NR. 44 DIN 26.05.2022  privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Targu Trotus si aprobarea Organigramei si a Statului de functii

HOTARAREA NR. 43 DIN 26.05.2022  privind stabilirea contributiei Comunei Targu Trotus, judetul Bacau , pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap

HOTARAREA NR. 42 DIN 26.05.2022 privind desermnarea dornnului consilier David Petrica presedinte de sedinta pentru luna iunie 2022

HOTARAREA NR. 41 DIN 13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN SATUL TARGUTROTUS, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU” in cadrul PNRR/Componenta 10-Fondul Local a cheltuielilor legate de proiect si anexelor privind descrierea sumara a investititi si a notei de fundamentare

HOTARAREA NR. 40 DIN 06.05.2022 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 6 ha de pajiste, aflata in proprietatea privata a comunei TarguTrotus, judetul Bacau, domnului Ungureanu Ovidiu Iulian

HOTARAREA NR.39  din 29.04.2022 privind insusirea si declararea de interes public a suprafetei imobilului aflat in inventarul domeniului privat al comunei Targu Trotus, judetul Bacau 

HOTARAREA NR.38 din 29.04.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tilrgu Trotus a unui imobil (teren), proprietatea comunei Targu Trotus, judetul Bacau 

HOTARAREA NR.37 din 29.04.2022 privind modificarea inventarului bunurilor aparµnand domeniului public al comunei Targu Trotus, judetul Badiu

HOTARAREA NR.36  din 29.04.2022 privind incheierea Protocolului de predare-primire !ntre Comuna Targu Trotus si Scoala Gimnaziala Targu Trotus, avand ca obiect darea in administrare de catre comuna Targu Trotus catre Scoala Gimnaziala Targu Trotus a unor bunuri de natura mijloacelor fixe aparp.nand domeniului public si domeniului privat al comunei Targu Trotus, judetul Bacau, necesare desfasurarii procesului educativ in cadrul unitataii de invatamant

HOTARAREA NR.35 din 29.04.2022 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul Comunei Targu Trotus, jud. Bacau 

HOTARAREA NR.34 din 29.04.2022 privind aprobarea obiectivul de investitie ” Infiintare retea statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Targu Trotus, jud.Bacau”, aprobarea Studiului de fezabilitate – SF, aprobarea indicatorilor tehnico economici si a Devizului general aferent investij:iei

HOTARAREA NR.33  din 29.04.2022 privind aprobarea incheierii executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare side dezvoltare pentru trimestrul I -2022 

HOTARAREA NR.32 din 29.04.2022 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitaµi Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotus pentru Sedinta Adunarii Generale a Acµonarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 25.05.2022 

HOTARAREA NR.31  din 29.04.2022 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 2023 

HOTARAREA NR.30  din 29.04.2022 privind modificarea si completarea art.4 din Hotararea Consiliului local nr.6 din 28.01.2021 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului local Targu Trotus si a cheltuielilor pentru protocol conform normativelor in vigoare

HOTARAREA NR.29 din 29.04.2022 aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Targu Trotus 

HOTARAREA NR.28 din 29.04.2022 privind desernnarea dornnului consilier Craciun Neculai presedinte de sedinta pentru luna mai 2022 

HOTARAREA NR.27 din 29.04.2022  privind stabilirea coeficientului care sta la baza stabilirii salariului de baza pentru funcjia de sef SVSU funcjie contractuala de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Targu Trotus, incepand cu data de 01.05.2022

HOTARAREA NR.26 DIN 19.04.2022 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotus pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 16.05.2022

HOTARAREA NR.25 din 19.04.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2957/ 06.05.2015 /DIMINUAREA TARIFULUI de la 1414,47 lei/ tona fara T.V.A. la 994,86 lei/ tona fara T.V.A.

HOTARAREA NR.24 din 19.04.2022 Privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul ” Infiintare sistem de distributie gaze naturale presiune medie in loc. Targu Trotus, Tuta si Viisoara, jud. Bacau”

HOTARAREA NR.23 din 31.03.2022 privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in instanta a Comunei Targu Trotus pentru formularea plangerii impotriva Procesului -Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul gospodaririi apelor Seria ANAR 0011514

HOTARAREA NR.22 din 31.03.2022 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.2894 din 02.06.2020 a domnului Vacaru Mircea Adrian in calitate de locatar, pentru suprafata de 2 ha de pajiste, aflata in proprietatea privata a comunei TarguTrotus, judetul Bacau

HOTARAREA NR.21 din 31.03.2022  privind aprobarea Programului de Masuri de Gospodarire, Infrumusetare, Pastrare a Ordinii si Curateniei m Comuna Tilrgu Trotus 

HOTARAREA NR.20 din 31.03.2022 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local Targu Trotus nr.90/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Targu Trotus pentru anul 2022

HOTARAREA NR.19 din 31.03.2022 privind aprobarea achizitei de servicii juridice de consultanta de asistenta si de reprezentare in instanta a Comunei Targu Trotus in Dosarul nr.605/110/2022 inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau avand ca obiect comunicare informatii de interes public  

HOTARAREA NR.18 din 31.03.2022 privind insusirea suprafetelor masurate a unor irnobile aflate in inventarul domeniului public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau

HOTARAREA NR.17 din 31.03.2022  privind scoaterea din evidentele fiscale a unor procese verbale de contravenite si scaderea sumei de 1554 de lei cu titlu de amenda contraventionala a unui contribuabil decedat

HOTARAREA NR.16 din 31.03.2022  privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal ,,Construire parcare auto si hala service auto, sat Targu Trotus, comuna Targu Trotus, judetul Bacau” Amplasament: intravilanul extins T39, P913/13 nr.cadastral 62163 Suprafata: 6768mp Initiator: SC WBR AUTOTRANS SRL prin Radu Bogdan 

HOTARAREA NR.15 din 31.03.2022 privind insusirea Raportului de follow-up nr.19615 din 17.02.2022 si Deciziei nr.26/1 din 03.03.2022 a Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi Judetul Bacau

HOTARAREA NR.14 din 31.03.2022 privind modificarea Hotararii Consiliului local Targu Trotus nr. 68 din 12.11.2020 privind stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Targu Trotus  

HOTARAREA NR.13 din 31.03.2022privind desemnarea domnului consilier Cernea Neculai pre:;;edinte de :;;edinj:a pentru luna aprilie 2022

HOTARAREA NR.12 din 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local Targu Trotus si a unui membru supleant pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcpilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale Targu Trotus

HOTARAREA NR.11 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

HOTARAREA NR.10 din 10.02.2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022

HOTARAREA NR. 9 DIN 10.02.2022 privind acordarea premiului in bani in cuantum de 1.000 lei cuplurilor care vor implinit 50 de ani de casatorie in anul 2022

HOTARAREA NR. 8 DIN 10.02.2022privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitaµi Administrativ-Teritoriale comuna Targu Trotus pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acµonarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 25.02.2022

HOTARAREA NR. 7 DIN 10.02.2022 privind aprobarea incheierii executiei bugetare intocrnite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru anul 2021

HOTARAREA NR.6 DIN 10.02.2022 privind aprobarea incheierii executiei pentru bugetare trimestrul intocmite IV -pe 2021 sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul IV – 2021

HOTARAREA NR.5 DIN 10.02.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul al II -lea al anului 2021 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 

HOTARAREA NR. 4 DIN 10.02.2022 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate prin Hotararea Consiliului local al comunei Targu Trotus nr.42 din 29.10.2009

HOTARAREA NR. 3 DIN 10.02.2022 privind aprobarea desemnarii a doi consilieri locali in vederea formarii comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Targu Trotus

HOTARAREA NR.2 din 10.02.202 privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.92/2021 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 1 din 10.02.2022  privind desernnarea dornnului consilier Vacaru Petrea pre9edinte de sedinta pentru luna februarie 2022 si a dornnului consilier Cernea Mihai Andrei presedinte de sedinta pentru luna martie 2022

Close Search Window